Tryghedsopgaver i psykiatrien

Akut, kortere- og længevarende tilbud

Vi varetager forskellige slags trygheds- og sikkerhedsopgaver i det psykiatriske regi.


Vi tilbyder derfor forskellige tidsafgrænsede interventioner, der sikrer jeres tryghed og sikkerhed i jeres daglige arbejde og træning i borgerens hverdag.


Tidshorisonter er meget forskellige i den psykiatriske opgave. Eksempler kan være at I har behov for en akut tryghedsskabende medarbejder, tidsrammen er en aftenvagt, hvorefter i varetage opgaven selvstændigt igen. Det kan også være over en periode, hvor I har behov for trygheds og sikkerhedsmæssige interventioner. 


Vi varetager både akutte, kortere og længerevarende opgaver, hvor vi via dialog og samarbejde finder den rette løsning for jer i den specifikke situation.


Områderne i psykiatrien

Vi dækker og har kompetencerne til et bredt psykiatrisk område. 

Vores tryghedsskabende opgaver finder eksempelvis sted på følgende områder: 


  • Midlertidigt botilbud jr. §110 og §107
  • Længerevarende og permanente botilbud jr. §108
  • Opholdssteder for børn og unge jr. §66
  • Døgninstitutioner, åbne og delvislukkede jr. §67
  • Sikrede afdelinger
  • Psykiatrisk afdeling


Derudover varetager vi enkeltmandsprojekter - det som vi kalder miljøskifte, når en borger har behov for at blive særligt skånet for sine omgivelser. Denne opgave varetager vi både selvstændigt eller i samarbejde med jeres faste personale. Psykiatrisk tryghedsforløb

Forløbets varighed

Det er svært at sætte en præcis tidsramme på et forløb, fordi hver enkelt situation er meget individuelt, og derfor vil de og har de forskellige tidsmæssige behov. Vi kan dog give et indblik i at de kortere- og længevarende forløb gennemsnitligt forløber over cirka 1-3 måneder. Nogle længere, andre med kortere tidsramme.Opstarten

Ved start af forløbet vil vores konsulent komme til et møde hos jer. Dette møde vil omhandle klarlægning af, hvilket behov I har, forventningsafstemning og hvilke trygheds- og sikkerhedsmæssige hensyn vi skal tage under forløbet. Vi vil her også komme med et estimat for rammensætningen.


Opfølgning

Dernæst vil der udarbejdes en plan for opstartsdagene, typisk de første 7-14 dage, hvor vi herefter i dialog finder frem til om forløbet skal fortsætte uændret eller der skal ske en op- eller nedjusterer i indsatsen.

Når vi afslutter forløbet, vil der efterfølgende kunne ydes faglig sparring, hvis et behov skulle opstå, fx i forbindelse med et tilbagefald.


Formålet

Formålet i forløbet er, at jeres personale selvstændigt vil varetage arbejdet omkring borgeren i et trygt miljø, hvor sikkerheden er høj. Målet er også at borgeren opnår en værdig og en tryg hverdag, hvor borgeren opnår egen handlekraft, kontrol i eget liv, og mulighed for at indgå i relationer med andre af kortere eller længere varighed.