Afstem stemning med de rette værktøjer

Afstemt Pædagogik handler overordnet om at identificere tegn på udfordrende adfærd og have en plan for, hvad man gør under en negativ hændelse (udadreagerende eller selvskadende adfærd) samt have en plan for, hvad der skal gøres efter en hændelse. 


Afstemning af omgivelser 

Metoden er et vigtigt middel, hvis man ønsker at deeskalere uhensigtsmæssige situationer på en ikke konfliktoptrappende måde. Når det fagprofessionelle personale kigger på de øvrige omgivelser og bliver trænet i at få disse til at blive afstemt efter borgeren eller patienten, kan situationer med uhensigtsmæssig adfærd minimeres.

Hvordan bruger TrygtMiljø Afstemt Pædagogik?

Hos TrygtMiljø uddanner og træner vi alle vores tryghedsmedarbejdere i Afstemt Pædagogik-metoden. Vi ser det hele menneske, der er bag udfordringerne eller sygdommen, og ser adfærden som midlet til at kommunikere med. For at skabe gode og trygge rammer for alle, herunder bl.a. borgeren eller patienten, personale og medborgere, anvender vi principperne fra Afstemt Pædagogik. 


Bliv klogere på denne side på Afstemt Pædagogik, og find ud af, hvordan TrygtMiljø anvender metoden til at deeskalere konfliktfyldte situationer. 

Hvad er Afstemt Pædagogik?

Faglig metode til den fagprofessionelle

Afstemt Pædagogik er en faglig metode, som ofte anvendes til særforanstaltninger. Metoden går ud på, at man lærer at opdage tegn på udfordrende og selvskadende adfærd. Man bliver desuden trænet i at lægge en plan for, hvad man skal gøre, når adfærden opstår. Planen omfatter bl.a., hvilke metoder man kan anvende i situationen, og hvordan leder og medarbejder skal agere efter hændelsesforløbet.


Planen skal klæde leder og medarbejder på til at kunne varetage konfliktoptrappende og konfliktfyldte situationer.


Afstemt Pædagogik tager afsæt i principperne fra metoden Low Arousal . Strategierne og tankegangen i denne metode suppleres med andre redskaber for bl.a. at kunne udarbejde stressprofiler. 

Træning i at afstemme omgivelser

Som navnet antyder, er Afstemt Pædagogik en metode, hvor man skal blive i stand til at afstemme omgivelserne til borgeren eller patientens aktuelle tilstand, så dennes niveau af affekt bliver stabilt eller kommer ned på et niveau, som er fordelagtigt igen. Metoden bygger på principper, der har til formål at affektregulere.


Har du lyst til at lære mere om Afstemt Pædagogik, kan du læse mere på Socialstyrelsens hjemmeside.


Målgruppen for Afstemt Pædagogik

Når fagprofessionelle arbejder med principperne fra Afstemt Pædagogik, er det ofte i arbejdet med borgere eller patienter, der har udadreagerende eller selvskadende adfærd. Det kan også være borgere, som har udviklingsforstyrrelser. 

Afstemt Pædagogik i praksis

Hvordan afstemt pædagogik udføres i praksis

Tankegangen i Afstemt Pædagogik er at se borgeren eller patienten som det hele menneske og se på, hvilke ressourcer og muligheder for forandringer der er hos den pågældende. Borgeren har ikke ansvar for at nedbringe den udfordrende adfærd, selvom det er borgeren, der udøver den.


Det er derimod den fagprofessionelles opgave at nedbringe den udfordrende adfærd i omgivelserne. Det er også den fagprofessionelles opgave af afstemme sig selv i forhold til borgeren og ikke omvendt.


Ved at gøre omgivelserne mere forudsigelige for borgeren bliver det muligt for borgeren at kunne håndtere stressfyldte situationer, der normalt udløser den udadreagerende adfærd.


Afstemt pædagogik TrygtMiljø

Afstemt Pædagogik og Low Arousal

To fagmetoder der støtter hinanden

Afstemt Pædagogik er en metode, der tager afsæt i nogle af principperne og strategierne i den faglige metode Low Arousal, som er en konfliktnedtrappende metode til at forhindre og forebygge situationer med uhensigtsmæssig adfærd.

Low Arousal oversættes også nogle gange på dansk til rogivende eller afstemt pædagogik.


I Low Arousal er tankegangen at borgere og patienter med udfordrende adfærd har sværere ved at kunne tage vare på sig selv. De kan have svært ved at skelne egne og andres følelser, og heri opstår udfordringerne, da de også ofte har svært ved at forstå sammenhænge i det som sker omkring dem.

Når afstemning af omgivelser skaber ro

Når borgere eller patienter har udfordringer med at læse andre, er det her at det fagprofessionelle personales arousal skal "smitte af" på deres tilstand på en positiv måde.


I Low Arousal træner medarbejderen at kunne støtte borgeren eller patienten gennem sin egen adfærd og udstråling. I Afstemt Pædagogik lærer medarbejderen at kunne aflæse og afstemme omgivelserne og herigennem skabe trygge ramme, der kan deeskalere konfliktfyldte situationer.


Læs mere om Low Arousal i dette indlæg.


Sådan arbejder vi

Når man arbejder med Afstemt Pædagogik som metode, er det vigtigt at være trænet korrekt. Hos TrygtMiljø har vores pædagogiske vikarer både teoretisk og praktisk erfaring med Afstemt Pædagogik. Det tager tid at lære at afstemme omgivelser i konfliktoptrappende situationer og forholde sig roligt over for borgere eller patienter.


TrygtMiljø har været i branchen i rigtig mange år, og vores erfaring bunder i mange tryghedsskabende opgaver inden for det offentlige og private. Vi har mere end 20 års erfaring med personsikkerhed og ved derfor at hver situation er unik.


Det kræver professionalisme, integritet og sårbarhed, når man skal skabe trygge rammer for borgere og patienter. Læs om de værdier, som vi arbejder ud fra ved hver tryghedsskabende opgave.


Afstemt Pædagogik er ikke den eneste faglige metode, vi anvender og arbejder ud fra hos TrygtMiljø. Forstå hvordan vi arbejder, og hvorfor vi gør, som vi gør her.


KONTAKT TRYGTMILJØ, OG FÅ HJÆLP, NÅR BEHOVET OPSTÅR


TrygtMiljø

Få hjælp til tryghedsskabende opgaver af Trygt Miljø

Trygt Miljø står altid klar til at hjælpe dig med dine aktuelle opgaver. Vi hjælper både med akutte og længere varige opgaver.


Vi er eksperter i konflikthåndtering og deeskalering samt forebyggelse af konflikter.


Med principperne fra Afstemt Pædagogik kan vi sikre at der bliver udført professionelle planer for når uhensigtsmæssig adfærd opstår. Med disse konfliktnedtrappende værktøjer kan vi skabe trygge rammer igen for borgere eller patienter og det fagprofessionelle personale.


Har du en tryghedsskabende opgave, som du har behov for vores assistance til? Tøv ikke med at kontakte os. Vi er her for at hjælpe og støtte dig.


tryghedsskabende vikar med borger