Hvad er skærmning?

Skærmning er en faglig metode, skal beskytte den enkelte borger eller patient i situationer, hvor der er ekstra behov for særlig pleje eller behandling. Skærmning støtter og begrænser påvirkninger udefra.


Skærmning er fysisk skærmning af en person. Dertil er det vigtigt at pointere at, skærmning skal gavne den skærmede person. Påvirkninger og indtryk bliver begrænset i et omfang, så personen kan overskue situationen eller komme til sig selv igen.


Det kan være forskelligt, hvordan skærmningen udføres. Det kan være en gåtur eller et spil kort. Skærmning kan være kortsigtet og langsigtet. Gennem struktur, forudsigelig, tryghed og genkendelighed skabes der gode omgivelser for den skærmede.


Skærmning ydes af tryghedsskabende personale, der er uddannet i skærmning. Der skabes ro og personalet får ro til at kunne udføre deres daglige arbejdsopgaver.

Skærmning kan ydes for en række målgrupper f.eks. borgere med demens, børn og unge med udadreagerende adfærd, personer med autisme eller psykisk syge patienter der kan yde selvskade eller skade mod omgivelser.


Formålet med skærmning er, at personen skal skabe egen kontrol og ikke være til fare for sig selv eller omgivelserne.


Enkeltmandsprojekt - Miljøskifte

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at flytte en borger fra et givent miljø f.eks. bostedet eller egen bolig. Enkeltmandsprojekt er en løsning som benyttes, hvis der er behov for yderligere beskyttelse af borgeren i en periode.


Læs mere: Enkeltmandsprojekt - miljøskifte

Skærmning hos TrygtMiljø

TrygtMiljø anvender skærmning som professionel, faglig arbejdsmetode. Vi er specialister i pædagogisk skærming og ønsker at beskytte den enkelte borger, ved at begrænse ydre påvirkninger. Det gør vi blandt andet ved at benytte den socialpædagogiske skærmning til at mindske og kontrollere mængden af sanseindtryk.


TrygtMiljø foretager ikke en indgriben i hele borgerens hverdag og fjerner alle indtryk og stimuli. Men vi sætter rammerne så borgeren kan beholde sin integritet og værdighed.


Vores vikarer er kendte og oplært i de forskellige skærmningsniveauer som er gældende.


Få hjælp af TrygtMiljø til skærmning:


Kontakt os

Hvorfor kan skærmning være nødvendigt?

Behovet for en tryg hverdag

Det er ikke altid at vi er herre over, hvad livet byder os. For nogle medfører psykisk eller fysisk handicap nogle gange vredesudbrud eller vold. Udadreagerende adfærd ses hos nogle som følge af bl.a. demens, autisme eller psykiske sygdomme.


Det kan være hårdt for omverden og skabe utryghed på bosted, plejehjem eller på afdelingen. Allermest går det ud over personen med adfærden, som ikke længere kan kontrollere sine udbrud.


I tilfælde, hvor den udadreagerende adfærd bliver for udfordrende for plejere og pårørende, kan det være en nødvendig intervention at benytte en skærmning for at opretholde sikkerhed og tryghed i miljøet.


Skærmning eller pædagogisk skærmning skal benyttes for at mindske utryg adfærd og den voldsrisiko, der kan opstå når en person har en udadreagerende adfærd.

Grønne blade med nye agern

Tryghedsskabende personale

Faglige og dygtige

Det er vigtigt, at personer der udøver skærmning er uddannet og trænet i disciplinen. Derfor gør vi meget ud af, at udvælge vores medarbejdere og uddanne dem løbende, så vi kan agere som tryghedsskabende personale for borgere og personale.


Da borgerens værdighed og integritet er det vigtigste for os, gør vi meget ud af, ikke kun at have fagligt dygtige medarbejdere. Vi vælger også vores medarbejdere ud fra, hvilke værdier de har.


Hos TrygtMiljø arbejder vi alle ud fra vores 3 principper:

  • Omsorg
  • Ansvar
  • Værdighed

Støttende skærmning

Vi ved, at pædagogisk skærmning er en indgribende metode for borgeren. Derfor arbejder TrygtMiljø med stor etisk fokus under opgaveløsningen. 


Ved udadreagerende adfærd ses det ofte, at reaktionerne skyldes påvirkninger og indtryk i de omgivelser, som borgeren befinder sig i. Med stor viden om den socialpædagogiske skærmning og med respekt for borger, personale og omgivelser, kan vi være det tryghedsskabende personale, der skaber et trygt miljø.


Vi kan træde til her og nu, hvis I har behov for det. Kontakt os, og sammen finder vi en løsning.


Kontakt os

Tryghed for borger og personale

TrygtMiljø tilbyder forskellige services indenfor støttende skærmning. Vores skærmning hjælper både borger, personale, medborgere og pårørende, som alle kan få en endnu tryggere hverdag.


Vi tilbyder, at TrygtMiljøs medarbejdere varetager opgaven med skærmning i et tæt samarbejde med jeres/arbejdspladsens personalegruppe. Det giver mulighed for, at fortsætte arbejdet med de fremadrettede relations- og træningsopgaver hos borgeren.


Har I behov for det, kan TrygtMiljø er også, at overtage den primære opgave omkring borgeren i en periode, hvor I/arbejdspladsen oplever utryghed i nærvær og samvær med borgeren.


Det giver et tiltrængt pusterum, hvor I fortsat kan benytte tiden til at genskabe den positive relation med borgeren.


Se mere, hvordan vi hjælper med pædagogisk skærmning: 


Skærmning hos TrygtMiljø

Nyt blad på træ i skoven

Succesfuld skærmning

Fordele ved pædagogisk skærmning

Den socialpædagogiske skærmning kan ikke blot hjælpe borgeren med den udadreagerende adfærd. Men hele borgerens omverden, herunder medborgere, medbeborere, plejer, personale og pårørende kan mærke en forskel ved succesfuld skærmning.


Borgeren kan inden for kort tid opleve at være i mere balance i eget liv og reaktioner. Borgeren opnår en følelse af større tryghed og kan udvise større tryghed i sociale kontekster, som førhen kunne være udfordrende for borgeren.


Det betyder også at andre i omverden vil opleve større tryghed i omgivelserne og i samværet med borgeren. Derved kan borgeren opleve at blive inkluderet i fællesskabet i en større grad end før.


Trygt Miljø hjælper inden for social- og sundhedssektoren med pædagogisk skærmning. Blandt andet kan vi støtte med skærmning af demente eller hjælpe med skærmning i psykiatrien.


Hos Trygt Miljø er det vigtigt for os, ikke at foretage en omvæltende indgriben i borgerens hverdag.


Hør, hvordan vi kan hjælpe dig:


Kontakt os

Din oplagte samarbejdspartner

Som professionel hjælper, pædagog, sygeplejerske, ergoterapeut eller anden funktion, er der fordele ved at have Trygt Miljø som samarbejdspartner.


Trygt Miljø styrker trygheden på arbejdspladsen. Vi hjælper med at skabe et trygt og sikkert arbejdsmiljø for alle. Vi arbejder for at sikre, at arbejdspladsen og jer som professionelle ikke lider fysisk og eller psykisk overbelastning, når I passer jeres arbejde hos sårbare borgere, der har brug for jeres hjælp. 


Vi er omstillingsparate og ved, at hver dag, ikke er ens. Derfor arbejder vi med stor respekt for omgivelserne, jer som personale, medborgere og borgeren. Ved at være imødekommende og loyale, sikrer stabilitet og balance i omgivelserne.


Arbejdet med borgere, der er verbal eller fysisk udadreagerende kan være hårdt. Trygt Miljø ønsker at bidrage til, at I, som professionelle, kan varetage jeres arbejde uden at opleve svær belastning og blive nødsaget til sygemelding.


Derfor kan Trygt Miljø varetage forskelligartede opgaver, som kan hjælpe jer - her og nu eller i en kortere eller længere periode - så I stadig kan fokusere på resten af jeres arbejdsopgaver.


Ved hjælp af professionel støtte, vejledning og rammesætning, kan vi aflaste og give jer værktøjer. Det kan skabe større ro og tryghed for både jer som personale og jeres borgere eller patienter.

Professionel skærmning

Hos TrygtMiljø har vi ekspertise og erfaring med skærmning hos forskellige grupper af borgere og patienter indenfor social- og sundhedssektoren.


Vi kigger fokuseret på den bestemte opgave i samarbejde med personale og i visse tilfælde pårørende. Vi finder den løsning, som passer til borgeren eller patienten.


For os er der ingen standardopgaver. Vi går til hver opgave med lige stort engagement, for at kunne drage mest mulig omsorg.


Se, hvordan vi arbejder med skærmning

Røde bær på gren i skoven

Skærmning af demente

Mange af vores tryghedsskabende opgaver er relateret til skærmning af demente .


Borgere med demens er alle forskellige; de har hver deres personlighed, er på forskellige stadier af demens, og bliver påvirket af forskellige faktorer, som enten pirrer deres tålmodighed eller giver dem ro til at slappe af.


Hos borgere med demens, har vi stor fokus på relationen med både den demensramte, personalet og de pårørende. Det er nemlig gennem relationen, at vi får indblik i de følelsesmæssige påvirkninger for det enkelte menneske.


TrygtMiljø ser mennesket bag sygdommen. Vi har fokus på borgerens integritet og værdighed. Det gør vi bl.a. ved at inkludere borgeren i fællesaktiviteter. Ved at inkludere og aktivere borgeren stimuleres borgeren. Hos nogle øges glæden ved at opleve nærvær og føle sig set og inkluderet. Andre får f.eks. livsglæde og ‘er sig selv igen’ på en daglig gåtur i det fri.


TrygtMiljø har flere gange haft succes med professionel skærmning af demente. Vi har hjulpet Nina og hendes demensramte mand, Erik, på hans plejehjem.  Læs historien her , hvordan Erik fik to nye ‘knejter’, som han lavede aktiviteter med, og læs hvordan Nina igen kunne mærke den mand, hun først blev forelsket i.


Få hjælp til skærmning af demente

Skærmning af børn og unge

I arbejdet med børn og unge, er det altid vigtigt at træde nænsomt. Barnet eller den unge skal have lov til at udfolde og udvikle sig i det tempo, som er passende. Derfor er det vigtigt, at hvis  skærmning af børn og unge skal udøves, må det ikke hindre udviklingen, men i stedet skal det bidrage til bedre trivsel og kontrol.


Nogle børn og unge kan ikke gøre for deres adfærd og den baggrund de har. Det kan f.eks. skyldes psykiske lidelser, sociale vanskeligheder eller misbrugsproblematikker.


Hos TrygtMiljø træder vi til på institutioner og opholdssteder, hvis der er brug for en faglig vikar, som kan støtte barnet eller den unge. Det kan eksempelvis være støtte til og fra undersøgelser i behandlingsregi.


Udadreagerende børn og unge kan skabe udfordringer for pårørende og personale. Skærmning kan i disse tilfælde ses som et middel til at skabe gode rammer, hvor barnet eller den unge ikke oplever for mange sanseindtryk, der kan påvirke negativt og trigge den udadrettede adfærd. Formålet med skærmning er at styrke barnet eller den unge gennem struktur og omsorg.


Få hjælp til skærmning af børn og unge

Skærmning i psykiatrien

Skærmning af patienter i psykiatrien kan være en nødvendighed. TrygtMiljøs personale er specialuddannet og trænet i, at kunne håndtere særlige situationer på afdelinger, hvor personalets eller andres patienters sikkerhed er truet.


Gennem skærmning kan vi forebygge og forhindre, at sårbare situationer opstår samt fastholde tryghed og sikkerhed for omgivelserne. Skærmning i psykiatrien kan hjælpe med at mindske sanseindtryk og andre påvirkninger, der kan føre til udadrettet adfærd, der er til gene for omgivelserne.


Tidshorisonten af tryghedsopgaver i det psykiatriske regi varierer. Vi er vant til at kunne omstrukturere og vi varetager både akutte, kortere og længerevarende tryghedsopgaver. Det gælder både dag, aften og nattevagter.


Få hjælp til skærmning i psykiatrien

Skærmning af personer med handicap

Fysisk handicap kan i nogle tilfælde føre til udadreagerende adfærd. Det kan gøre det svært for hjælpere og personale at udføre daglige og vigtige opgaver, og derudover kan det være svært at agere i.


Skærmning kan være en nødvendighed og i flere tilfælde gavne borgeren såvel som omgivelserne. Gennem professionel skærmning kan borgeren opnå værdighed og integritet igen.


Struktur og faste rammer skal være med til at sikre forudsigelighed og tryghed, hvilket kan skabe ro for borgeren.


Få hjælp til skærmning af personer med handicap