Konflikthåndtering

Vi ved, at håndtering af konflikter handler om respekt.


Det handler om respekt for hinanden, respekt for sig selv og at stå ved egne værdier for derigennem at opnå kontrol over egne livsbetingelser.


I konflikthåndtering arbejder vores medarbejdere ud fra processerne i empowerment for at støtte borgeren til at modvirke afmagt og dermed opnå større grad af kontrol over egen situation.


Men vi ved også, at konflikter mellem mennesker nærmest er uundgåeligt på et eller andet tidspunkt i livet.


Derfor oplever de fleste mennesker at havne i konflikter - nogle dog mere komplicerede end andre.


Hos TrygtMiljø ved vi, hvordan vi skal arbejde med at løse de mere tunge og komplicerede konflikter. Dem, hvor udviklingen går i den negative retning og har udviklet sig til uadreagerende adfærd i form af alvorlige verbale trusler og måske endda fysisk udadrettet og voldelig adfærd.

Lille vandfald i skoven med grene og siv

Konflikthåndtering - den faglige metode

Vi arbejder metodisk ud fra Low Arousal-tilgangen og ud fra følgende tilgange, der er tryghedsgivende, sikkerhedsskabende og pædagogiske:


Tillidsskabende relation: Mistillid skaber kaos og stilstand, hvorimod tillid er dynamisk udviklende og skaber relationer. Derfor er den tillidsskabende relation et særdeles vigtigt aspekt i konflikthåndtering.


Kendskab: Kendskab til konflikten og hvorfor den opstår.


Forståelse: Forståelse af hvad konflikten gør ved alle de involverede parter.


Det kommunikative: Hvordan bruger vi konfliktnedtrappende samtaleteknikker til at forebygge eller stoppe konfliktsituationer.


Nænsomt nødværge: Benytter vi kun i absolut akutte situationer for at varetage egen eller andres sikkerhed.


Konflikthåndtering handler i høj grad om pædagogik. Og mange pædagoger er vant til at skulle håndtere konflikter. Vores medarbejdere er eksperter i pædagogiske metoder og hjælper med at skabe tryghed i hverdagen.

Ensom psykisk syg ung mand siddende vandet

Konflikthåndtering

Formålet

Formålet for vores arbejde med konflikthåndtering er, at vi opnår tryghed for borgeren, jer som personale og alle andre der færdes i borgerens omgivelser.


Denne tryghed ønsker vi at opnå ud fra vores vigtige etiske principper, om at der skal være værdighed i relationen og værdighed for borgeren, som befinder sig i en sårbar periode.


Hos TrygtMiljø stræber vi efter, at borgeren skal opnå selvstændighed og selvbestemmelse i eget liv. Derfor arbejder vi altid med konflikthåndteringen ud fra principperne i empowerment.


I nogle tilfælde er konflikthåndtering i form af ord ikke nok, og det kan blive nødvendigt med nænsomt nødværge. TrygtMiljøs pædagogiske skærmere, vagter etc. er specialuddannet i nænsomt nødværge, der bibeholder borgens værdighed.


Vores pædagogiske vagter er mestrer i pædagogisk skærmning, og formår at lave den rette konflikthåndtering i situationen.


Konflikthåndtering på social- og sundhedsområdet

Faglige metode

Både i psykiatrien, på bosteder, på plejehjem og andre steder på social- og sundhedsområdet kan der opstå konflikter. Deeskalerende konflikthåndtering medvirker til voldsforebyggelse ved at håndtere situationen, inden den bliver kritisk.


Inden for social- og sundhedsområdet er det personalet, der har ansvaret for, at konflikter bliver håndteret korrekt. Det er derfor vigtigt, at de har den rette faglige viden, når de arbejder med borgere med psykiske udfordringer, handicaps 

 eller lignende. Har I ikke ressourcerne, kan det være en god idé at gøre brug af pædagogiske vagter, der kan stå for pædagogisk skærmning af udadreagerende borgere.


Den rette konflikthåndtering kan desuden medvirke til at forebygge vold og trusler på arbejdspladsen, hvilket resulterer i færre sygemeldinger og et bedre arbejdsmiljø.


Vredeshåndtering hos børn og autister

Når sproget ikke slår til for børn, kan det resultere i udadreagerende adfærd. I sådan et tilfælde er der behov for den rette vredeshåndtering. I tilfælde, hvor børn bliver vrede, skal de ofte have hjælp til at håndtere deres vrede. Vores medarbejdere hjælper med at nedtrappe konflikten og skabe relationer til barnet, så han/hun føler sig set, hørt og tryg.


For borgere med autisme kan det også i nogle tilfælde være svært at udtrykke sig. Vi sørger for hjælp til autister med udadreagerende adfærd. Håndtering af konflikter med autister kræver den rette pædagogiske tilgang. Til dette kan pædagogisk skærmning være en god konfliktnedtrappende metode. Vores pædagogiske vagter, tryghedsmedarbejdere og pædagogiske vikarer er klar til at hjælpe.


Har I brug for hjælp til konflikthåndtering?


Kontakt os


Ensom person fra psykiatrien  kigger ud ad vinduet