Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold på arbejdspladsen kan have store konsekvenser for de involverede medarbejdere og borgere. Og det kan have en enorm påvirkning på arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. I sidste ende kan det føre til skader, øget fravær, sygemeldinger og opsigelser.


Er din arbejdsplads i fare for at opleve vold eller trusler? Du kan lave en række tiltag for at forebygge vold og trusler og planlægge den rette reaktion, hvis det alligevel skulle forekomme.


Vold og trusler i den offentlige sektor

I den offentlige sektor er en række arbejdspladser særligt udsatte, når det kommer til vold og trusler. Det kan eks. være på bosteder, plejehjem med demensramte borgere, i psykiatrien eller på forskellige andre institutioner for udsatte borgere.


På offentlige arbejdspladser er der først og fremmest krav om flugtveje, oplæring samt retningslinjer for arbejdet med at forebygge og håndtere vold.


Men selvom I har retningslinjerne og rammerne på plads, er der stadig andre ting, I kan gøre for at forebygge vold og trusler i sundhedssektoren og den offentlige sektor.

Fysisk og psykisk vold

Vold kan groft sagt inddeles i to: fysisk og psykisk vold. Eller som vi hos TrygtMiljø kalder det: fysisk udadreagerende adfærd og verbal udadreagerende adfærd. Adfærden kan desuden være enten aggressiv eller ikke aggressiv.


Fysisk udadreagerende adfærd kan eks. være, hvis en borger kaster med genstande mod personalet, spytter eller slår fra sig.


Verbal udadreagerende adfærd er når en borger eks. råber eller truer personalet.


Hvordan forebygger man vold på arbejdspladsen?

Forebyggelse af vold er et fælles ansvar. Både arbejdsgivere og medarbejdere spiller en rolle i at skabe et miljø, hvor I kan snakke om volden, og hvor I hjælper hinanden med at forebygge den.


Arbejdsgiveren har det formelle ansvar for at forebygge vold på arbejdspladsen. Som arbejdsgiver skal du sørge for, at arbejdsforholdene for medarbejderne er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige.


Men hvad kan man som arbejdsgiver gøre for at sikre forsvarlige arbejdsforhold?

Hvad kan du gøre som arbejdsgiver for at sikre et trygt arbejdsmiljø?

Som arbejdsgiver er der to områder, der skal være styr på for at skabe et trygt og sikkert arbejdsmiljø. Det fysiske arbejdsmiljø og det psykiske arbejdsmiljø. Begge dele skal være indrettet optimalt for at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd, der kan føre til både vold og trusler.


Fysisk arbejdsmiljø

Som nævnt, er der krav til flugtveje på arbejdspladsen. Der skal være tilstrækkeligt antal flugtveje på nødvendige steder, så det er nemt for personalet at komme væk, hvis der er risiko for vold.


Indretningen kan desuden være med til at reducere risikoen for voldelige episoder. I kan derfor overveje, at:


  • sikre, at der ikke er frit tilgængelige løse genstande som porcelæn, lamper og potteplanter, der kan kastes med.
  • etablere eneværelse på eks. døgninstitutioner og sygehuse, så borgere kan føle sig trygge i særligt sårbare situationer.
  • holde sårbare samtaler med borgere i lokaler, hvor det kan foregå diskret.


Psykisk arbejdsmiljø

Ligesom de fysiske rammer kan være med til at reducere voldelige episoder, er det vigtigt, at det psykiske arbejdsmiljø er indrettet, så I forebygger og kan håndtere vold og trusler.


Det er vigtigt, at der først og fremmest er plads til at tale om volden og truslerne - både blandt kollegaer og til ledere.


Derudover har vi samlet 4 råd, der kan hjælpe med at forebygge vold:


  • Åben dialog og samtaler med borgerne mindsker frustrationer og aggressioner.
  • Giv en klar instruktion til medarbejderne om, hvordan de tackler voldelig adfærd - også til nye medarbejdere, unge medarbejdere og vikarer.
  • Registrér volden. På den måde kan I se, om der er særlige typer af konflikter, der opstår ofte, og blive bedre til at forebygge dem.
  • Overvej, om I har de rette kompetencer i teamet, eller I skal have hjælp udefra.


Få hjælp udefra

Er der mangel på personale eller er personalet fuldt optaget af at løse sine kerneopgaver? Hav ekstra hænder klar til at forebygge og nedtrappe voldelige episoder.


Uanset, om I arbejder på et bosted, et plejehjem, i psykiatrien eller andre steder, hvor vold og trusler kan forekomme, kan I række ud efter hjælp.


Det kan eksempelvis være en god idé at gøre brug af pædagogiske skærmere, vikarer eller tryghedsmedarbejdere, der er specialister i at forebygge voldelige episoder.


Pædagogisk skærming er med til at beskytte borgeren mod oplevelser, der kan virke fysisk eller psykisk belastende. Har en borger udadreagerende adfærd, kan det derfor være en god idé at skabe rammer for tryghed med skærmning.


Det er vigtigt, at de personer, der udøver skærmningen, er uddannet og trænet i skærmning, da det skaber den bedste oplevelse for både borger og øvrigt personale.

Medarbejder fra TrygtMiljø taler om forebyggelse af vold og trusler på arbejdspladsen

Hvad kan du gøre som medarbejder?

Er du ansat på et bosted, i psykiatrien eller andre steder, hvor vold og trusler kan forekomme? Så er det først og fremmest vigtigt, at du og dine kollegaer registrerer, når voldelige episoder opstår. På den måde får I mulighed for at lære af dem og får et bedre grundlag for at forebygge lignende episoder.


Tilbyder din arbejdsplads instruktion, oplæring eller anden undervisning, der skal forebygge voldelig adfærd? Tag imod det og tal med dine kollegaer om, hvordan I sammen forebygger udadreagerende adfærd.

Medarbejder hjælper borger på plejehjem

TrygtMiljø skaber tryghed på arbejdspladsen

Hos TrygtMiljø har vi mange års erfaring med at skabe tryghed på arbejdspladser inden for kriminalforsorgen, psykiatrien, på bosteder og i hele sundhedssektoren.


Vi arbejder ud fra et princip om mindst mulig indgriben i borgerens liv. I stedet drager vi omsorg for borgeren og vedkommendes integritet. Vi støtter borgeren til at opnå handlekraft og indgår i relationer med borgeren for at undgå verbal eller fysisk udadrettet adfærd.


Vi er jeres professionelle samarbejdspartner, der støtter, aflaster og vejleder jer til den rette håndtering af udadreagerende adfærd, vold og trusler.


Skal vi hjælpe jer med at skabe tryghed på arbejdspladsen?


Kontakt os

Tryghedsmedarbejder fra TrygtMiljø taler med kvinde