Former for udadreagerende adfærd

Udadreagerende adfærd kan opleves på flere forskellige måder. Det er en form for adfærd, der oftest opleves som værende aggressiv eller voldsom af omgivelserne, og en adfærd, der afviger fra samfundets eller de sociale spillereglers normer og forventninger til almen adfærd. 


Udadreagerende adfærd kan både være aggressiv og ikke-aggressiv, men også være verbal eller fysisk. Hos TrygtMiljø deler vi den udadreagerende adfærd op i 2 kategorier med hver 2 underkategorier.


Verbal udadreagerende adfærd

  • verbal-ikke aggressiv adfærd
  • verbal-aggressiv adfærd


Fysisk udadreagerende adfærd

  • fysisk-ikke aggressiv adfærd
  • fysisk-aggressiv adfærd

Verbal udadreagerende adfærd kan være, som mange umiddelbart tænker, verbal-aggressiv, hvor borgeren f.eks. råber, skælder ud eller fremfører trusler mod personale eller andre beboere.


Verbal udadreagerende adfærd kan derudover også være verbal-ikke aggressiv adfærd, hvor borgeren siger lyde eller udtrykker utilpashed ved at klage sig.


Fysisk udadreagerende adfærd, kan være fysisk-aggressiv, hvor borgeren f.eks. kaster med genstande mod personale, slår fra sig eller spytter. Denne form for adfærd er den adfærd, som de flere tænker på, når de taler om udadreagerende adfærd, fordi der ofte er risiko for fysisk skade på andre mennesker.


Fysisk udadreagerende adfærd kan også være fysisk-ikke aggressiv adfærd. Dette kendetegnes ved, at borgeren eksempelvis går frem og tilbage uden et egentligt mål, eller borgeren gentager bestemte handlemønstre i frustration.


Udadreagerende adfærd påvirker alle involverede

Al adfærd er en måde at kommunikere på - også udadreagerende adfærd

Udadreagerende adfærd har store omkostninger for de personer, der befinder sig i nærheden af det udadreagerende individ, men også for personen selv, der oplever denne adfærd på egen krop.


Borgere med udadreagerende adfærd bliver ramt og påvirket på deres generelle trivsel og i deres sociale liv. Deres udviklingsmuligheder og potentiale bliver forstyrret, forhindret eller ødelagt i de aktiviteter, der udføres. Det skaber endnu flere frustrationer for borgeren, og dermed kan der ske en eskalering i konfliktsituationerne.


For fagpersonalet, der har oplevelser med udadreagerende adfærd på sit arbejde, medfører det ofte en stressende arbejdsdag, hvor oplevelserne kan skabe angst, og der potentielt opleves en øget risiko for både psykisk og fysisk vold. Det er derfor vigtigt for både borgeren og for personalet at få bremset og stoppet den uhensigtsmæssige adfærd.


Få hjælp til borgere med udadreagerende adfærd


TrygtMiljø hjælper borger med udadreagerende adfærd

Hvorfor bliver man udadreagerende?

Alle mennesker kan være udadreagerende fra tid til anden. Det kan skyldes mange forskellige årsager. Hos børn kan det handle om lavt selvværd, jalousi, skilsmisse eller konflikter i familien samt indlæringsvanskeligheder, der alle gør det svært at håndtere følelserne. Hos demente kan det skyldes frustrationer over, at verden ikke længere ser ud, som de plejede at se den.


Kompleksiteten og det ubevidste i udadreagerende adfærd

Når vi taler om udadreagerende adfærd, er dette en kompleks adfærd. Der kan være mange årsager til, at det lige netop er denne adfærd, som enten giver mest mening, eller føles nødvendig for borgeren at have.


Det kan handle om afmagt i sit eget liv, det kan være, at borgeren oplever for mange eller forkerte sanseindtryk, som overbelaster nervesystemet, eller det kan være, at borgeren enten mangler eller har mistet værktøjer og strategier til at kunne udtrykke sig eller agere ud fra sine egne ønsker.


Derudover er det også vigtigt at huske på, at udadreagerende adfærd både kan være en bevidst handling, men det kan i utrolig mange tilfælde også være en ubevidst handling, som borgeren har og ikke selv er klar over.

Har I brug for hjælp?

Hos TrygtMiljø kan vi hjælpe udadreagerende borgere til håndtering af vrede, frustrationer og afmagt. Hjælp til udadreagerende adfærd eller agiteret adfærd viser sig i mange tilfælde ved at være deeskalerende, konfliktnedtrappende samtaler.


Vores medarbejdere - pædagogiske vagter og vikarer, tryghedsmedarbejdere, sikkerhedsmedarbejdere o.lign. er eksperter i konfliktnedtrapning og kan hjælpe jer med at håndtere borgere, der har en udadreagerende adfærd.


Ring nu


Forskellige grupper med udadreagerende adfærd har forskellige behov

Socialt udsatte

Hos mennesker der er socialt udsatte ses ofte misbrugsproblematikker. Det kan fx være svært for mennesket at forstå andres grænser, de kan være meget verbalt udadreagerende og kan virke truende på sine omgivelser. Det opleves ofte, at der kan være udadreagerende adfærd mod genstande.


Læs om vores tilbud til socialt udsatte her.


Psykiatri

Udadreagerende adfærd i det psykiatrisk område udspiller sig typisk på mange forskellige måder, både med verbal og fysisk udadreagerende adfærd.


Læs mere om psykiatrien, og hvordan vi kan hjælpe her.


Demens

Hos mennesker med demens er det vigtig at have fokus på tryghed. Ofte føler de sig utrygge med almindelige dagligdagsting. Den udadreagerende adfærd kan komme til udtryk på flere måder ved fx verbal at klage sig med lyde, eller råb og skrig. I frustration kan den udadreagerende adfærd rettes mod personale eller genstande, hvilket medfører utryghed hos omgivelserne.


Læs mere om demens her.

Hjemmeplejen

I hjemmeplejen er der stort behov for at skabe tryghed. Personale i hjemmeplejen træder ind i borgerens hjem, hvilket for nogen kan virke grænseoverskridende. Dette kan resultere i udadreagerende adfærd og ubehagelige oplevelser som råb, trusler eller ligefrem vold, når man udfører sit arbejde. 


Læs om, hvordan vi kan støtte borgere med behov for privat hjemmepleje


Børn og unge

Der er meget sårbarhed forbundet med arbejdet med og omkring børn og unge. Ofte er der mange og stærke følelsesmæssige udbrud, der kommer til udtryk med en udadreagerende adfærdskommunikation.


Du kan læse om vores tilbud omkring arbejdet med børn og unge her.


Autisme

Ofte kan det for borgere med autisme være svært at være i sociale sammenhænge eller forstå andres måder at tænke og føle på, hvilket kan skabe frustrationer og udadreagerende adfærd. Der kan også være tale om sansemæssige forstyrrelser, der skaber en stressbelastning for borgeren. Autisme og udadreagerende adfærd kan hænge sammen, når det bliver svært for den udadreagerende borger at kommunikere til omverdenen eller at få andre til at forstå borgerens virkelighed eller behov.


Fysisk og kognitive handicap

Ofte oplever mennesker med fysiske handicaps, at der er ubehagelige eller udfordrende situationer i deres omgivelser som de reagerer på. De oplever ofte stor stressbelastning af forskellige årsager, fx pres fra andre beboere, for høje sansestimuli, misforstået kommunikation, hvor de føler sig nødsaget til at trække sig eller flygte fra specifikke situationer.

Hvordan vi håndterer udadreagerende adfærd

Vi møder borgeren i deres behov

Vi anser adfærd, både aggressiv og ikke-aggressiv udadreagerende adfærd, som en kommunikationsform. Borgerne forsøger at udtrykke sig gennem deres adfærd, uanset om denne er indesluttet, mild eller aggressiv. Derfor bliver det afgørende, at vi som professionelle skaber forståelse for den kommunikation, som borgeren forsøger at få os til at forstå. 


Vores tilgang til udadreagerende adfærd bygger på en dyb forståelse af årsagerne til adfærden og dens effekt. Vi benytter derfor en række forskellige teknikker, der bliver skræddersyet til at imødekomme de specifikke udfordringer, udadreagerende adfærd bringer med sig. For at møde borgerne i deres behov og hjælpe dem skånsomt væk fra en eskalerende situation, kombinerer vi for eksempel principperne fra Low Arousal, deeskalering og neuropædagogik.


Det er yderst vigtigt, at vi fastholder vores princip om mindst mulig indgriben i borgerens liv. Dette princip er medvirkende til at drage omsorg for borgeren og beskytte vedkommendes integritet.

Vi kan rumme adfærden

Vores dygtige, erfarne medarbejdere kan rumme, at borgeren har det meget svært og har en kommunikationsform, der for omgivelserne ikke er hensigtsmæssig. Vi har stor succes med at støtte borgeren til at nå tilbage til en mere hensigtsmæssig adfærd.


Vi støtter borgeren til at opnå handlekraft, der ikke resulterer i verbal eller fysisk udadrettet adfærd. Vi arbejder mod, at borgeren opnår kontrol i eget liv og med mulighed for at indgå i relationer.


Alle mennesker har ret til og krav på en værdig og tryg hverdag.


TrygtMiljø leverer sikkerhed og tryghed for alle. Vi er dedikerede til at tilbyde effektive løsninger, der ikke kun henvender sig til udadreagerende adfærd men også styrker individets evne til at navigere i deres sociale og følelsesmæssige verden.


Vi er jeres professionelle samarbejdspartner, når I har behov for støtte, aflastning eller vejledning i forbindelse med udadreagerende adfærd. 


Kontakt TrygtMiljø