Den udadreagerende adfærdAl adfærd er en kommunikationsform også den udadreagerende adfærd

Udadreagerende adfærd har store omkostninger for de personer, der befinder sig i nærheden, men også for personen selv, der oplever denne adfærd.


Borgere med udadreagerende adfærd bliver ramt og påvirket på deres generelle trivsel og i deres sociale liv. Deres udviklingsmuligheder og potentiale bliver forstyrret, forhindret eller ødelægt i de aktiviteter, der udføres. Det skaber endnu flere frustrationer for borgeren, og dermed kan der ske en eskalering i konfliktsituationerne.


For fagpersonalet, der har oplevelser med udadreagerende adfærd på sit arbejde, medfører det ofte en stressende arbejdsdag, hvor oplevelserne kan skabe angst, og der potentielt opleves en øget risiko for både psykisk og fysisk vold. Det er derfor vigtigt for både borgeren og for personalet at få bremset og stoppet den uhensigtsmæssige adfærd.


Få hjælp af TrygtMiljø: kontakt os

Hvad er udadreagerende adfærd?

Udadreagerende adfærd kan opleves på flere forskellige måder. Denne form for adfærd kan defineres som en adfærd der opleves aggressiv eller voldsom af omgivelserne, og en adfærd som afviger fra samfundets eller de sociale spillereglers normer og forventninger til almen adfærd. Læs her social styrelsens definition.  


Det betyder at udadreagerende adfærd både kan være aggressiv og ikke-aggressiv, men også være verbal eller fysisk. Hos TrygtMiljø deler vi den udadreagerende adfærd op i 2 kategorier med 2 underkategorier.


Verbal udadreagerende adfærd

  • verbal-ikke aggressiv adfærd
  • verbal-aggressiv adfærd


Fysisk udadreagerende adfærd

  • fysisk-ikke aggressiv adfærd
  • fysisk-aggressiv adfærd

Verbal udadreagerende adfærd kan være, som mange umiddelbart tænker, verbal-aggressiv, hvor borgeren ex råber, skælder ud eller fremfører trusler mod personale eller andre beboer.


Verbal udadreagerende adfærd kan derudover også være verbal-ikke aggressiv adfærd, hvor borgeren siger lyde eller udtrykker utilpashed ved at klage sig.


Fysisk udadreagerende adfærd, kan være fysisk-aggressiv hvor borgeren ex kaster med genstande mod personale, slår fra sig, eller spytter. Denne form for adfærd er den adfærd som de flere tænker på når de taler om udadreagerende adfærd, fordi der ofte sker fysisk skade på andre mennesker.


Fysisk udadreagerende adfærd kan også være fysisk-ikke aggressiv adfærd. Dette kendestegnes ved at borgeren eksempelvis går frem og tilbage uden et egentlig mål eller borgeren kan gentage handlemønstre i frustrationer.


Hvorfor bliver man udadreagerende?

Alle mennesker kan være udadreagerende. Det kan skyldes forskellige årsager. Hos børn kan det handle om lavt selvværd, jalousi, skilsmisse i familien, indlæringsvanskeligheder, der gør det svært at håndtere følelserne. Hos demente kan det skyldes frustrationer over, at verden ikke ser ud, som de plejer at se den.


Kompleksiteten og det ubevidste

Når vi taler om udadreagerende adfærd er dette en kompleks adfærd. Der kan være mange årsager til, at det lige netop er denne adfærd, som enten giver mest mening, eller føles nødvendig for borgeren at have.


Det kan handle om afmagt i sit eget liv, det kan være at borgeren oplever for mange eller forkerte sanseindtryk som overbelaster nervesystemet, eller det kan være at borgeren enten mangler eller har mistet værktøjer og strategier til at kunne udtrykke sig, eller agerer ud fra sine egne ønsker.


Derudover er det også vigtigt at vide at udadreagerende adfærd både kan være en bevidst handling, men det kan i utrolig mange tilfælde også være en ubevidst handling som borgeren har og ikke selv er klar over.

Har I brug for hjælp?

Hos TrygtMiljø kan vi hjælpe udadreagerende borgere til håndtering af vrede. Hjælp til udadreagerende adfærd eller agiteret adfærd viser sig i mange tilfælde ved at være deeskalerende, konfliktnedtrappende samtaler.


Vores medarbejdere - pædagogiske vagter, tryghedsmedarbejdere, sikkerhedsmedarbejdere o.lign. er eksperter i konfliktnedtrapning og kan hjælpe jer med at håndtere borgere, der har en udadreagerende adfærd.


Ring nu


De forskellige grupper

Socialt udsatte

Hos mennesker der er socialt udsatte ses ofte misbrugsproblematikker. Det kan fx være svært for mennesket at forstå andres grænser, er meget verbal udadreagerende og kan virke truende på sine omgivelser. Det opleves ofte at der kan være udadreagerende adfærd mod genstade. Læs om vores tilbud til socialt udsatte her.


Psykiatri

Udadreagerende adfærd i det psykiatrisk område udspiller sig typisk på mange forskellige måder, både med verbal og fysisk udadreagerende adfærd. Læs mere om psykiatrien her.


Demens

Hos mennesker med demens er det vigtig at have fokus på tryghed. Ofte føler de sig utrygge med almindelig dagligdagsting. Den udadreagerende adfærd kan komme til udtryk på flere måder ved fx verbal at klage sig med lyde, eller råb og skrig. I frustrationer kan den udadreagerende adfærd rettes mod personale eller genstande i omgivelserne, som medfører utryghed i omgivelserne. Læs mere om demens her.

Hjemmeplejen

I hjemmeplejen er der stort behov for at skabe tryghed. Som personale i hjemmeplejen træder du ind i borgerens hjem, hvilket for nogen kan virke grænseoverskridende. Dette kan resultere i udadreagerende adfærd og ubehagelige oplevelser som råb, trusler eller ligefrem vold, når man udfører sit arbejde. 


Børn og unge

Der er meget sårbarhed forbundet med arbejdet med og omkring børn og unge. Ofte er der mange og stærke følelsesmæssige udbrud, der kommer til udtryk med en udadreagerende adfærdskommunikation. Du kan læse om vores tilbud omkring arbejdet med børn og unge her.


Autisme

Ofte kan det være svært at være i sociale sammenhænge eller forstå andres måder at tænke og føle på, hvor det skaber frustrationer hos en udadreagerende borger med autisme. Der kan også være tale om sansemæssige forstyrrelser, der skaber en stressbelastning for borgeren. Autisme og udadreagerende adfærd kan hænge sammen, når det bliver svært for den udadreagerende borger at kommunikere til omverdenen eller at få andre til at forstå borgerens virkelighed eller behov.


Fysisk og kognitive handicap

Ofte oplever mennesker med fysiske handicaps at der er ubehagelige eller udfordrende situationer i deres omgivelser som de reagerer på. De oplever ofte stor stressbelastning, af forskellige årsager, ex pres fra andre beboer, for høj sansestimuli, misforstået kommunikation, hvor de føler sig nødsaget til at trække sig eller flygte fra specifikke situationer.

Vi skaber en tryg og værdig hverdag

Det gør TrygtMiljø

Vi anser adfærd, både aggressive og ikke-aggressiv udadreagerende adfærd som en kommunikationsform. Borgerne forsøger at udtrykke sig gennem deres adfærd, uanset om denne er indesluttet, mild eller aggressiv.


Derfor bliver det afgørende, at vi som professionelle skaber forståelse for den kommunikation, som borgeren forsøger at få os til at forstå.


Vi skal kunne svare på den kommunikation for at skabe plads til udvikling for borgeren - og det gør vi hos TrygtMiljø.


Det er yderst vigtigt, at vi fastholder vores princip om mindst mulig indgriben i borgerens liv. Dette princip er medvirkende til at drage omsorg for borgeren og beskytte vedkommendes integritet.

Vi kan rumme adfærden

Vi kan, hos TrygtMiljø, rumme at borgeren har det meget svært og har en kommunikationsform, der for omgivelserne ikke er hensigtsmæssig. Vi har stor succes med at støtte borgeren til at nå tilbage til en mere hensigtsmæssig adfærd.


Vi støtter borgeren til at opnå handlekraft, der ikke resulterer i verbal eller fysisk udadrettet adfærd. Vi arbejder mod at borgeren opnår kontrol i eget liv og med mulighed for at indgå i relationer.


Alle mennesker har ret til og krav på en værdig og tryg hverdag.


TrygtMiljø leverer sikkerhed og tryghed for alle. Vi er jeres professionelle samarbejdspartner, når I har behov for støtte, aflastning eller vejledning i forbindelse med udadreagerende adfærd. 


Kontakt TrygtMiljø