Pædagogiske vikarer til tryghedsopgaver på socialområdet

Akut, kortere- og længevarende tilbud

TrygtMiljø varetager forskellige typer trygheds- og sikkerhedsopgaver på socialområdet. 


Skærmning er et eksempel på en type opgave, der kan være en nødvendighed og i flere tilfælde gavne borgeren såvel som omgivelserne. 


Vi tilbyder derfor forskellige tidsafgrænsede interventioner, der sikrer jeres tryghed og sikkerhed i jeres daglige arbejde og træning i borgerens hverdag. Blandt andet hjælper vi med skærmning af borgere med psykisk sygdom eller fysisk handicap, som har brug for at mindske sanseindtryk og andre påvirkninger.


Struktur og faste rammer skal være med til at sikre forudsigelighed og tryghed, hvilket kan skabe ro for borgeren. Med en fast vikar, der kender både borgeren og dennes historik, omgivelserne og de faste medarbejdere, kan I understøtte denne struktur og faste rammer.


Den socialpædagogiske skærmning hjælper ikke blot borgeren med den udadreagerende adfærd. Hele borgerens omverden, herunder medborgere, medbeborere, plejere, personale og pårørende kan mærke en forskel ved succesfuld skærmning.


Borgeren kan inden for kort tid opleve at være i mere balance i eget liv og reaktioner. Borgeren opnår en følelse af større tryghed og kan udvise større tryghed i sociale kontekster, som førhen kunne være udfordrende for borgeren.


Områderne på socialområdet

Vores erfarne pædagogiske vikarer dækker og har kompetencerne til et bredt område inden for socialområdet. Vores tryghedsskabende opgaver finder eksempelvis sted på følgende områder: 


  • Midlertidigt botilbud jr. §110 og §107
  • Længerevarende og permanente botilbud jr. §108
  • Opholdssteder for børn og unge jr. §66
  • Døgninstitutioner, åbne og delvislukkede jr. §67
  • Sikrede afdelinger.


Derudover varetager vi enkeltmandsprojekter - det, som vi kalder miljøskifte, når en borger har behov for at blive særligt skånet for sine omgivelser. Denne opgave varetager vi både selvstændigt eller i samarbejde med jeres faste personale. 


Tidshorisonter er meget forskellige i den socialpædagogiske opgave. Eksempler kan være, at I har behov for en akut tryghedsskabende medarbejder, hvor tidsrammen er en aftenvagt, hvorefter I varetager opgaven selvstændigt igen. Det kan også være over en periode, hvor I har behov for trygheds- og sikkerhedsmæssige interventioner på fast basis.


Vi varetager både akutte, kortere og længerevarende opgaver, hvor vi gennem dialog, forståelse og samarbejde finder den rette løsning for jer i den specifikke situation.


Tryghedsforløb på socialområdet

Forløbets varighed

Det er svært at sætte en præcis tidsramme på et forløb, fordi hver enkelt situation er meget individuel, og derfor vil de have forskellige tidsmæssige behov. Vi kan dog som udgangspunkt sige, at de kortere- og længevarende forløb gennemsnitligt forløber over cirka 1-3 måneder. Nogle længere, andre med kortere tidsramme. Her tager vi altid udgangspunkt i jeres specifikke behov.


Opstarten

Ved start af forløbet vil vores konsulent komme til et møde hos jer. Dette møde vil omhandle klarlægning af, hvilket behov I har, forventningsafstemning og hvilke trygheds- og sikkerhedsmæssige hensyn, vi skal tage under forløbet. Vi vil her også komme med et estimat for rammesætningen.


Opfølgning

Dernæst vil der udarbejdes en plan for opstartsdagene, typisk de første 7-14 dage, hvor vi herefter, i dialog med jer, finder frem til, om forløbet skal fortsætte uændret, eller der skal ske en op- eller nedjusterer i indsatsen. Når vi afslutter forløbet, vil der efterfølgende kunne ydes faglig sparring, hvis et behov skulle opstå, fx i forbindelse med et tilbagefald.


Formålet

Formålet med forløbet og vores samarbejde er, at jeres personale selvstændigt kan varetage arbejdet omkring borgeren i et trygt miljø, hvor sikkerheden er høj. Målet er også, at borgeren opnår en værdig og en tryg hverdag, hvor borgeren opnår egen handlekraft, kontrol i eget liv og mulighed for at indgå i relationer med andre af kortere og længere varighed.