Tryghedsopgaver på socialområdet

Akut, kortere- og længevarende tilbud

Trygt Miljø varetager forskellige slags trygheds- og sikkerhedsopgaver på socialområdet. 


Skærmning kan være en nødvendighed og i flere tilfælde gavne borgeren såvel som omgivelserne.


Vi tilbyder derfor forskellige tidsafgrænsede interventioner, der sikrer jeres tryghed og sikkerhed i jeres daglige arbejde og træning i borgerens hverdag. Blandt andet hjælper vi med skærmning af borgere med psykisk sygdom og fysisk handicap, som har brug for at mindske sanseindtryk og andre påvirkninger.


Struktur og faste rammer skal være med til at sikre forudsigelighed og tryghed, hvilket kan skabe ro for borgeren.


Den socialpædagogiske skærmning kan ikke blot hjælpe borgeren med den udadreagerende adfærd. Men hele borgerens omverden, herunder medborgere, medbeborere, plejer, personale og pårørende kan mærke en forskel ved succesfuld skærmning.


Borgeren kan inden for kort tid opleve at være i mere balance i eget liv og reaktioner. Borgeren opnår en følelse af større tryghed og kan udvise større tryghed i sociale kontekster, som førhen kunne være udfordrende for borgeren.


Områderne på socialområdet

Vi dækker og har kompetencerne til et bredt område. Vores tryghedsskabende opgaver finder eksempelvis sted på følgende områder: 


  • Midlertidigt botilbud jr. §110 og §107
  • Længerevarende og permanente botilbud jr. §108
  • Opholdssteder for børn og unge jr. §66
  • Døgninstitutioner, åbne og delvislukkede jr. §67
  • Sikrede afdelinger


Derudover varetager vi enkeltmandsprojekter - det som vi kalder miljøskifte, når en borger har behov for at blive særligt skånet for sine omgivelser. Denne opgave varetager vi både selvstændigt eller i samarbejde med jeres faste personale. 


Tidshorisonter er meget forskellige i den socialpædagogiske opgave. Eksempler kan være at I har behov for en akut tryghedsskabende medarbejder, tidsrammen er en aftenvagt, hvorefter i varetage opgaven selvstændigt igen. Det kan også være over en periode, hvor I har behov for trygheds og sikkerhedsmæssige interventioner.


Vi varetager både akutte, kortere og længerevarende opgaver, hvor vi via dialog og samarbejde finder den rette løsning for jer i den specifikke situation.


Tryghedsforløb på socialområdet

Forløbets varighed

Det er svært at sætte en præcis tidsramme på et forløb, fordi hver enkelt situation er meget individuelt, og derfor vil de og har de forskellige tidsmæssige behov. Vi kan dog give et indblik i at de kortere- og længevarende forløb gennemsnitligt forløber over cirka 1-3 måneder. Nogle længere, andre med kortere tidsramme.


Opstarten

Ved start af forløbet vil vores konsulent komme til et møde hos jer. Dette møde vil omhandle klarlægning af, hvilket behov I har, forventningsafstemning og hvilke trygheds- og sikkerhedsmæssige hensyn vi skal tage under forløbet. Vi vil her også komme med et estimat for rammensætningen.


Opfølgning

Dernæst vil der udarbejdes en plan for opstartsdagene, typisk de første 7-14 dage, hvor vi herefter i dialog finder frem til om forløbet skal fortsætte uændret eller der skal ske en op- eller nedjusterer i indsatsen. Når vi afslutter forløbet, vil der efterfølgende kunne ydes faglig sparring, hvis et behov skulle opstå, fx i forbindelse med et tilbagefald.


Formålet

Formålet i forløbet er, at jeres personale selvstændigt vil varetage arbejdet omkring borgeren i et trygt miljø, hvor sikkerheden er høj. Målet er også at borgeren opnår en værdig og en tryg hverdag, hvor borgeren opnår egen handlekraft, kontrol i eget liv, og mulighed for at indgå i relationer med andre af kortere eller længere varighed.