Vikar til ældreplejen

Fastvagt til psykiatrien

Vikar til handicapområdet

Vikar til socialt udsatte

Vikar til socialt udsatte

Vikar til socialområdet

Vikar til socialområdet

Vikar til børn og unge

Vikar til børn og unge

Faglige metoder

Vores medarbejder er instrueret i at arbejde metodisk ud fra følgende tryghedsgivende, sikkerhedsmæssige- og pædagogiske tilgange:


Tillidsskabende relation: Mistillid skaber kaos og stilstand, hvorimod tillid er dynamisk udviklende og skaber relationer.

Derfor er den tillidsskabende relation et særdeles vigtigt aspekt i konflikthåndtering.


Kendskab: Kendskab til konflikten og hvorfor den opstår.


Forståelse: Forståelse af hvad konflikten gør ved alle de involverede parter.


Det kommunikative: Hvordan bruger vi konfliktnedtrappende samtaleteknikker til at forebygge eller stoppe konfliktsituationer.


Nænsomt nødværge: Benytter vi kun i absolut akutte situationer for at varetage egen eller andres sikkerhed.


VORES TRYGHEDSVIKARER ARBEJDER UD FRA METODER OG PRICIPPET FRAAfstemt pædagogik handler om, at kunne identificere tegn på udfordrende adfærd, have en plan for hvad man gør under en negativ hændelse (udadreagerende, selvskadende adfærd), samt en plan for hvad der gøres efter en hændelse.


Low Arousel giver kompetencer til at støtte borgeren i at ændre en udfordrende adfærd, ved at undgå konfronterende situationer og søge at opnå lav grad af modstand hos borgeren


Deeskalering  er når patienterne bliver ophidsede, vrede og kede af det, og der opstår en situation, hvor det virker sandsynligt, at de kunne blive voldelige eller begynde at selvskade, er det tit muligt at tale med dem og derved hjælpe dem med at falde til ro. - Den proces kaldes normalt for deeskalering.


Neuropædagogik - vores tryghedsvikarer er uddannet i at kan udvælge og anvende metoder, der fremmer udvikling og trivsel hos barnet/den unge eller den voksne, på baggrund af forståelse for borgerens behov for neuropædagogiske indsatser, i det pædagogiske arbejde.